Aanbidden van heiligen/ Maria. (deel 1)

Aanbidden van heiligen/ Maria. (deel 1)

Vraag: “Is het aanbidden van heiligen / Maria Bijbels?”

Antwoord: De Bijbel is er absoluut duidelijk over dat we alleen God moeten, mogen aanbidden. In alle andere gevallen in de Bijbel waarin anderen worden aanbeden gaat het om valse goden, en dat zijn Satan en zijn demonen. Alle volgelingen van de Heer God weigeren aanbeden te worden. Petrus en de apostels weigerden aanbeden te worden (Handelingen 10:25-2614:13-14). De heilige engelen weigerden aanbeden te worden (Openbaring 19:1022:9). De reactie is altijd hetzelfde: “Aanbid alleen God!”

Kerkelijke leringen proberen deze duidelijke principes uit de Schrift te “omzeilen” door te beweren dat zij Maria en de heiligen niet “aanbidden”, maar hen slechts “vereren”. Maar het gebruik van een ander woord verandert de essentie niet van wat er wordt gedaan! De Bijbel vertelt ons nergens dat we iemand anders dan God moeten vereren. Het is niet verkeerd om respect te hebben voor de trouwhartige christenen die vóór onze tijd leefden (zie Hebreeën hoofdstuk 11). Het is niet verkeerd om Maria als de aardse moeder van Jezus te eerbiedigen. De Bijbel zegt dat Maria “begenadigd” werd door de Heer (Lucas 1:28). Maar tegelijkertijd bevat de Bijbel geen aanwijzingen dat we de mensen die “naar de hemel zijn gegaan” moeten vereren. We moeten hun voorbeeld volgen, maar aanbidden of vereren: nee!

Wanneer men (bijv. Rooms-Katholieken) zich gedwongen zien om toe te geven dat zij Maria wel degelijk aanbidden, proberen ze te beweren dat zij God via Maria aanbidden, en wel door de wonderbaarlijke schepping te prijzen die Hij heeft gemaakt. In hun gedachten is Maria de prachtigste en wonderbaarlijkste schepping van God en prijzen zij haar Schepper wanneer zij haar prijzen. Voor Katholieken is dit analoog aan het loven van een kunstenaar wanneer zijn beeldhouwwerk of schilderij wordt geprezen. Het probleem hiervan is dat God ons uitdrukkelijk verbiedt om Hem door middel van geschapen dingen te aanbidden. We mogen niet neerknielen voor “iets dat in de hemel hier boven is of iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde” en we mogen die dingen ook niet aanbidden. Romeinen 1:25 had niet duidelijker kunnen zijn: “Zij hebben de goddelijke waarheid verruild voor de leugen, en de schepping geëerd en aanbeden in plaats van de schepper; Hij is gezegend in eeuwigheid! Amen.” Jazeker, God heeft wonderbaarlijke en verbazingwekkende dingen geschapen. Jazeker, Maria was een vrome vrouw die ons respect verdient. Maar nee, we mogen God absoluut niet via een “plaatsvervanger” aanbidden door dingen (of mensen) te vereren die Hij heeft geschapen. Dat is afgoderij.

De belangrijkste manier waarop men Maria en de heiligen “vereren” is door tot hen te bidden. Zoals het volgende artikel aantoont, zijn gebeden tot iemand anders dan alleen God anti-Bijbels. Gebeden tot heiligen en Maria dus. Het maakt niet uit of er tot Maria en/of de heiligen gebeden wordt, of dat we hen vragen om voor ons te bidden; geen van beide is Bijbels. Bidden is een vorm van aanbidding. Wanneer we tot God bidden, dan geven we toe dat we Zijn hulp nodig hebben. Wanneer we tot iemand anders dan God bidden, dan beroven we God feitelijk van de heerlijkheid die alleen van Hem is.

Een andere manier waarop men Maria en de heiligen “vereren” is door beelden en afbeeldingen van hen te maken. Veel Katholieken gebruiken afbeeldingen van Maria en/of heiligen als een amulet. Zelfs een vluchtige lezing van de Bijbel laat zien dat deze gewoonte gelijkstaat aan afgoderij (Exodus 20:4-61 Korintiërs 12:21 Johannes 5:21). Het aftellen/wrijven van de kralen van een rozenkrans is afgoderij. Het opsteken van kaarsen voor een beeld of afbeelding van een heilige is afgoderij. Een beeldje van Jezus begraven met de hoop dat je daardoor gemakkelijker je huis zal kunnen verkopen is afgoderij , net als ontelbare andere (o.a. Katholieke) praktijken.

De terminologie is niet het probleem. Of deze praktijk nu wordt omschreven als “aanbidding” of “verering”, of met enige andere andere term, het probleem blijft hetzelfde. Het is altijd afgoderij als wij iets dat van God is aan een ander toeschrijven. De Bijbel draagt ons nergens op om iemand anders dan God te vereren of tot iemand anders dan God te bidden, op iemand anders dan God te vertrouwen of van iemand anders dan God een afgod te maken. We moeten alleen God aanbidden. Verheerlijking, lof en eer behoren alleen aan God toe. Alleen God is waardig om “de heerlijkheid en de eer en de macht te ontvangen” (Openbaring 4:11). Alleen God is waardig om aanbeden, vereerd en geprezen te worden (Nehemia 9:6Openbaring 15:4).