1Korinthe 16:22 – anathema, maranatha

 Indien iemand niet houdt van de Heer, laat hem zijn anathema, maranatha. De genade van de Heer Jezus zij met jullie.

Anathema is een banvloek. Maranatha trouwens ook. Het eerste is Grieks, het tweede Hebreeuws (mara = vloek, ata = jij bent; vergl. Mal.3:9). Paulus is niet kwistig met het uitspreken van zulke zulke termen. Hij spreekt zijn anathema uit over degenen die aan de Galaten een evangelie verkondigden, afwijkend van wat hijzelf hen had verkondigd (1:8,9). Aan degenen die hen van de genade van Christus afbrengen, tot een ‘evangelie’ dat geen evangelie is. Zij die in naam van het Evangelie, de genade teniet doen.

Paulus spreekt zijn anathema niet uit over niet-gelovigen in het algemeen. Hij schrijft aan wie belijden gelovigen in Christus te zijn. Ook in 1Korinthe 16 blijkt “de genade” in het geding. Vandaar: “De genade van de Heer Jezus zij met jullie”.

Het evangelie of goede bericht staat of valt met Gods genade. Zoals Paulus schrijft in Romeinen 3: “Want allen zondigden, en komen tekort van Gods heerlijkheid en worden om niet gerechtvaardigdin de genade van Hem…”. Leest u het goed? “Allen… om niet”. Het is zwart of wit. Zonder deze genade is de booschap(per) anathema.