Ta Panta (het al, alles)

Ta Panta (het al, alles)

TA PANTA…. DE concordante betekenis van TA PANTA is niet het heelal maar: De letterlijke vertaling van TA PANTA (“het al) voldoet altijd. Waarbij “al” wil zeggen: alles en iedereen die in de gegeven context aan de orde zijn.

Maar evenmin: al DEZE dingen. TA PANTA betekent ook niet “deze allen” maar “het al”. TA is namelijk geen aanwijzend voornaamwoord (“deze” betekenis = Grieks: tauta) maar een bepaald lidwoord. “Het al” is in zoverre gebrekkig, omdat TA PANTA geen enkelvoud maar meervoud is. TA PANTA betekent NIET ‘dit alles’ want daar bestaat een andere Griekse uitdrukking voor: TAUTA PANTA. De clou van het bovenstaande stuk is, dat TA PANTA geen aanduiding zou zijn van het heelal. Dat is half goed. En dus ook half fout. TA PANTA betekent “het al” en de reikwijdte van het al wordt bepaald door de context.

TA PANTA kan een beperkte betekenis hebben. Een paar voorbeelden: Filip.3:8 Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles (TA PANTA) prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus moge winnen…….

Kol.3:8 Maar thans moet ook gij dit alles (TA PANTA) wegdoen: toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond. Het is duidelijk dat “het al” in bovenstaande Schriftplaatsen niet duidt op het heelal. “Het al” heeft hier een relatieve betekenis, d.w.z. “het al” staat in een context van specifieke zaken. Maar betekent dat “het al” DUS geen aanduiding kan zijn van “het al” in absolute zin? Dat zou een onzinnige conclusie zijn. De volgende voorbeelden moge dit verduidelijken:

Heb 1:3 Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen (TA PANTA) draagt door het woord zijner kracht…

Heb 2:8 … alle dingen (TA PANTA) hebt Gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit: alle dingen hem onderworpen, heeft Hij niets uitgezonderd, dat hem niet onderworpen zou zijn.

1Cor 15:27 … want alles (TA PANTA) heeft Hij aan zijn voeten onderworpen. Maar wanneer Hij zegt, dat alles onderworpen is, is blijkbaar Hij uitgezonderd, die Hem alles onderworpen heeft.

Rev 4:11 Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles (TA PANTA) geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen.

In Kolosse 1:20 is het eveneens duidelijk dat TA PANTA een absolute betekenis heeft , omdat de uitdrukking vanaf vers 16 telkens in dezelfde betekenis wordt gebruikt.

Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping. WANT in Hem zijn alle dingen (TA PANTA)geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; allen dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen…

Dito met een sterretje gaat op voor Efeze 1:10,11:

… om, ter voorbereiding van de volheid der tijden, al (TA PANTA) wat in de hemelen en op de aarde is onder een hoofd, dat is Christus, samen te vatten…in Hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren krachtens het voornemen van Hem, die in alles (TA PANTA) werkt naar de raad van zijn wil….

Hier is TA PANTA al wat in de hemel en op de aarde is. Kortom, wat ook wij “het al” of het heelal noemen. Werkt God niet in absoluut ALLES naar de raad van Zijn wil? Zegt Paulus niet in Romeinen 9:19 dat NIEMAND Gods raad ooit heeft weerstaan? Zelfs Farao niet die rebelleerde tegen God. De conclusie moet zijn dat “het al” al naar gelang van de context een relatieve of absolute strekking heeft.

Spreuken 16:4 “De HERE heeft ALLES gemaakt voor zijn doel, ja, zelfs de goddeloze voor de dag des kwaads.” Dat is absoluut. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is. Het gaat hier dus over de nieuwe schepping, de dingen die in Christus worden en al zijn geschapen. Dus de onvergankelijke tronen, heerschappijen, overheden en machten, in het “koninkrijk Gods”. Al deze dingen, zijn door Hem en tot Hem geschapen….

  1. De betekenis van TA PANTA wordt hier vastgesteld: “Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping (lett. van ELK SCHEPSEL!), WANT in Hem (zijn alle dingen) (is Het al ) (TA PANTA) geschapen…” M.a.w. TA PANTA is hier “elk schepsel”.
  2. In vers 18 staat (correct vertaald) niet: “zodat Hij onder alles de eerste geworden is…”, maar   “zou zijn. 3. In vers 20 “het al weder met zich te verzoenen” gaat het per definitie NIET om de nieuwe schepping, om de simpele reden dat de nieuwe schepping niet verzoend hoeft en zelfs niet kan worden. Verzoening (katallasso) betreft altijd vijanden (zie ook vers 21). (((Vijanden en Vijandschap “Want de liefde van Christus dringt ons, daar wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is… “, schrijft Paulus in 2Korinthe 5. Waarom stierf Hij? Vanuit de mens bezien stierf Christus als slachtoffer van vijandschap. Maar vanuit Gods perspectief stierf Christus.. om te worden opgewekt (“… Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt…”). Via Adam werd de dood het deel van heel de mensheid. Via Christus, de laatste Adam, ontvangt diezelfde mensheid het Leven.))) 2Korinthe 5:14,15; 1Korinthe 15:22

                                                                 —————–