zes misvattingen over
Alverzoening

 

1-Alverzoening = een on-Bijbels woord, door mensen bedacht.
Fout. De term ‘Alverzoening’ is rechtstreeks ontleend aan Kolosse 1:20. (>apokatalaxai ta panta = verzoening van het al).
… door Hem, vrede makend* door het bloed van zijn kruis, het al, wederzijds met Zich te verzoenen, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Ook jullie, eens vervreemd en vijandig gezind in de boze werken, verzoent Hij echter nu wederzijds…
* de vertaling “vrede gemaakt hebbende” (voltooid) is NIET correct. In het Grieks staat hier een aorist, dat is een tijdloze werkwoordsvorm. God HEEFT geen vrede gemaakt op het kruis. Hij MAAKT vrede door het kruis (ongeacht wanneeer).

2-Alverzoening = op het kruis zijn alle zonden van iedereen verzoend

Verzoening heeft niet met zonden, maar met vijandschap te maken. Zonden worden ‘bedekt’. Dat het Hebreeuwse woord ‘kapher’ (of het Griekse equivalent) gewoonlijk vertaald wordt met ‘verzoenen’ is er de oorzaak van dat de gemiddelde Bijbellezer geen idee meer heeft van wat verzoening is…

3-Alverzoening = God vergeeft iedereen

Vergeving en verzoening zijn twee totaal verschillende zaken. Bij vergeving gaat het om God die de krenkingen niet aanrekent. Bij verzoening echter gaat het om vijandige schepselen die veranderen in liefhebbers. Alverzoening is géén ‘generaal pardon’.

4-Alverzoening = alle mensen worden verzoend
Op zich waar, maar onvolledig. Alverzoening heeft betrekking op alle vijandschap “hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is”. De vrede die God bewerktstelligt, geldt niet alleen allen op aarde maar ook alle vijandige wereldbeheersers in de hemelse gewesten, inclusief “de overste van de macht der lucht”; Efeze 6:12; 2:2

5-Alverzoening = God heeft Zich met iedereen verzoend
Fout. God is nooit een vijand geweest van welk schepsel ook. Integendeel: Hij houdt van “het werk Zijner handen”! Aangezien God nooit vijandig was t.o.v. Zijn eigen creaturen, kon en hoefde Hij Zich dus ook niet te verzoenen. God verzoent Zich NIET met Zijn vijanden maar Hij verzoent Zijn vijanden met Zich! Romeinen 5:10; 2Korinthe 5:18,19.

6-Alverzoening = iedereen is verzoend
Fout. Zolang er in de kosmos ook nog maar één wezen is dat vijandig staat tegenover zijn Schepper, zolang is de Alverzoening geen feit.

bron: www.goedbericht.nl